Činnosť ŠKD v školskom roku 2012/2013

Činnosť prebieha popoludní od 11,30 hod.16,30 hod.

Na pravidelnú dochádzku je zapísaných 71 detí.
Deti sú zadelené podľa tried do 3 oddelení ŠKD:

prvé oddelenie: vych.Valentina Brudňaková - I.AZ, IV.AZ

druhé oddelenie: vych.Katarína Vygodová - II.AZ, V. AZ

tretie oddelenie: Mgr .Jana Nagajdová - III.AZ, IV. AZ

Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujeme v týchto oblastiach výchovy:

Odpočinková, rekreačná a relaxačná činnosť - prevádzame denne, bezprostredne po vyučovaní. Hlavným prostriedkom je hra a relaxácia.

Vzdelávacia oblasť výchovy - pravidelnou prípravou na vyučovanie písomnou a ústnou formou

Tématické oblasti výchovy:

Pondelok : Spoločensko-vedná
Utorok : Esteticko-výchovná /hudobná, výtvarná, literárna/
Streda :
Prírodovedno-enviromentálna
Štvrtok : Pracovno-technická
Piatok : Športová /zdravotná, dopravná, turistická/

 


Dokumentácia

 

A. Vychovávateľka v oddelení vedie dokumentáciu:

 

1. Triedna kniha 

2. Osobný spis dieťaťa 

3. Rozvrh týždennej činností 

4. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  / týždenné, alebo viac týždenné plány/

 

Ďalšia dokumentácia :

 

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD 

2. Návratky - písomné súhlasy rodičov z aktivít mimo školy 

3. Doklady o preberaní poplatkov od rodičov 

 

B. Vedúca vychovávateľka / vedúca MZ/

 

1. Výchovný program 

2. Školský poriadok ŠKD

3. Prehľad o rozsahu výchovnej činnosti  / úväzky/ 

4. Plán práce ŠKD